خونه جاییه که از غروبش بتونی لذت ببری

جدیدترینها

ویلا شش
350,000,000 تومان
ویلا شش
350,000,000 تومان
زمین : 270 متر
بنا : 220 متر
سند : منگوله دار
خواب : 4
بنا : 220 متر
زمین : 270 متر
خواب : 4
سند : منگوله دار
ویلا پنج
150,000,000 تومان
ویلا پنج
150,000,000 تومان
زمین : 300 متر
بنا : 140 متر
سند : منگوله دار
خواب : 3
بنا : 140 متر
زمین : 300 متر
خواب : 3
سند : منگوله دار
ویلا چهار
200,000,000 تومان
ویلا چهار
200,000,000 تومان
زمین : 500 متر
بنا : 200 متر
سند : نسق
خواب : 4
بنا : 200 متر
زمین : 500 متر
خواب : 4
سند : نسق
ویلا سه
160,000,000 تومان
ویلا سه
160,000,000 تومان
زمین : 400 متر
بنا : 175 متر
سند : نسق
خواب : 3
بنا : 175 متر
زمین : 400 متر
خواب : 3
سند : نسق
ویلا دو
180,000,000 تومان
ویلا دو
180,000,000 تومان
زمین : 450 متر
بنا : 180 متر
سند : منگوله دار
خواب : 3
بنا : 180 متر
زمین : 450 متر
خواب : 3
سند : منگوله دار
ویلا یک
120,000,000 تومان
ویلا یک
120,000,000 تومان
زمین : 400 متر
بنا : 150 متر
سند : منگوله دار
خواب : 3
بنا : 150 متر
زمین : 400 متر
خواب : 3
سند : منگوله دار